MwSNiB

Mechatronika w systemach nadzoru i bezpieczeństwa

Zaliczenie przedmiotu
2 kolokwia zaliczające po 50 punktów: